Vår vision

Indra Riv AB ska vara en ledande och ansvarstagande aktör som erbjuder ett mervärde till våra kunder, till våra medarbetare och till samhället i stort genom att vara ansvarstagande i miljöfrågorna.

Miljöpolicy

Selektiv rivning och miljö

Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna dels för att minimera deponin från projekten, dels för att kunna återanvända material. För att kunna utföra selektiv rivning används det allt från handsåg till större maskiner beroende på arbetets form och omfattning.

Indra Riv AB efterlever de miljölagar och förordningar som vår verksamhet omfattas av. Därtill uppfyller vi kundernas och leverantörernas krav och förväntningar på miljöarbetet. Vi arbetar ständigt aktivt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar.

En genomtänkt och strukturerad rivning bidrar till ett säkrare arbete och förenklar sorteringen av rivningsmassorna. Det som går att återvinnas sorteras och separeras ut från det farliga avfallet. Olika material ska omhändertas enligt olika miljökrav och får bara hanteras på ett visst sätt. Likaså kan det vara att en inredning ska sparas och det är då viktigt att den inte skadas i rivningsarbetet. Det strukturerade och systematiska arbetssättet gynnar både miljön och sänker kostnaderna.

Vi åstadkommer ovan nämnda genom att:
  • Utbilda våra medarbetare inom miljöområdet
  • Beakta och kundernas miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar och således regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde
  • Planera för att och använda vår maskin- och fordonspark på ett sådant sätt som minskar onödig miljöbelastning
  • Ta hand om vårt avfall utifrån gällande bestämmelser

Kvalitetspolicy

Indra Riv AB ska vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör. Vårt mål är att uppfylla kundernas krav och förväntningar och skapa förtroende för att vi kan leverera marknadens bästa kvalitet på våra tjänster och produkter.

Kvaliteten på vårt arbete kännetecknas av att vi:
  • Har bra utrustning samt välutbildade och motiverade medarbetare som utför arbetet på bästa möjliga sätt redan vid start
  • Tillgodoser kundens krav och förväntningar i varje projekt
  • Arbetar kontinuerligt och aktivt med kvalitetsförbättringar

Har du frågor, kontakta oss via e-post eller telefon.

Vi är försäkrade genom:

Några av våra samarbetspartner